Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W „Polana dla dzieci”

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Polana dla dzieci jest:

 1. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Wypełnienie i podpisanie umowy na świadczenie usług – uczestnictwa dziecka w zajęciach, zgłoszenia dokonuje opiekun prawny. Lub zakup karnetu według cennika.
 3. Uiszczenie opłaty za zajęcia zgodnie z aktualnym cennikiem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć lub odwołania zajęć, o czym poinformuje (telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
 1. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA, NIEOBECNOŚCI, ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ
 2. Zajęcia w Polanie dla dzieci prowadzone są odpłatnie. Miesięczna opłata za zajęcia jest zależna od ilości zajęć w danym miesiącu.
 3. Płatność za zajęcia dokonywana jest za miesiąc z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
 4. Uczestnik może zrezygnować z zajęć przy zachowaniu 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, przesyłając rezygnację w formie pisemnej lub poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro.polanadladzieci@gmail.com
 5. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika z obowiązku uregulowania opłat za okres wypowiedzenia i ewentualnych opłat zaległych.
 6. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy Polany dla dzieci – jest ona zobowiązana do odrobienia ich w innym terminie lub rozliczenia kwoty, za zajęcia które się nie odbyły, w kolejnym miesiącu.
 7. Uczestnik zajęć przypisany jest do wybranej grupy zajęciowej i zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności na zajęciach i chęci udziału w innej grupie.
 8. Usprawiedliwioną nieobecnością uznaje się zgłoszenie jej najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 9. Usprawiedliwienia przyjmowane są poprzez:
 10. Wiadomość SMS na numer dostępny na stronie www.polanadladzieci.pl,
 11. Wiadomość poprzez profil Facebook lub Instagram Polana dla dzieci,
 12. U prowadzącego.
 13. Usprawiedliwiona nieobecność upoważnia do odrobienia zajęć w innej grupie zajęciowej w czasie 3 okresów rozliczeniowych.
 14. Osoby chcące uczestniczyć w tym samym rodzaju zajęć (Klubik Malucha lub Rozwijanki) podpisują umowę na jedne zajęcia i mogą wykupić karnet (w cenie umowy) na drugie zajęcia.
 15. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w kolejnym miesiącu będą mogli pomniejszych opłatę karnetu o liczbę opuszczonych zajęć.
 16. w przypadku mini przedszkola usprawiedliwiona nieobecność upoważnia do odrobienia zajęć w innej grupie zajęciowej, jeśli odbiór zajęć nie jest możliwy, za każde usprawiedliwione zajęcia zostanie naliczony rabat w wysokości 20 zł przy zakupie kolejnego karnetu.
 17. Karnet (z góry) upoważnia uczestnika do skorzystania z kolejnych 5 zajęć (Klubik Malucha) i 4 zajęć (Rozwijanki)  w Polana dla dzieci.
 18. W razie nieobecności uczestnika na zajęciach podczas trwania karnetu przysługuje mu możliwość odrobienia 1 zajęć w kolejnym tygodniu ważności karnetu.
 19. Jednorazowe wejście jest możliwe w przypadku wolnego miejsca w grupie zajęciowej.

III. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Za dzieci podczas zajęć odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ich opiekunowie.
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe.
 3. Uczestnicy biorący udział w zajęciach, warsztatach są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w związku zagrożeniem epidemicznym.
CENNIKUmowaKarnet  Wejście pojedyncze
SENSOROCZKI 1+120 zł150 zł (4 wejścia)40 zł
Starszaki Bystrzaki 2+120 zł150 zł (4 wejścia)40 zł
BERBECIE 6-18 mc120 zł150 zł (4 wejścia)40 zł
SENSOZABAWA120 zł150 zł (4 wejścia)40 zł
ZMYSŁOPLASTYKA140 zł180 zł (4 wejścia)50 zł
MINIPRZEDSZKOLE200 zł240 zł (4 wejścia)65 zł
GŁÓWKOWANIE NA POLANIE140 zł180 zł (4 wejścia)50 zł
AKADEMIA MAŁEGO KUCHARZA140 zł180 zł (4 wejścia)50 zł